Salas Tautas nama Vidējās paaudzes deju kolektīvs LETKISS

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Letkiss” ir skaistā un rosīgā Jēkabpils novada Salas Tautas nama kolektīvs, kura dalībniekiem tā ir iespēja dejot uz sirdij mīļas, plašas skatuves un saukt Salas Tautas namu par savām mājām.
 
Tas ir kolektīvs, kas augstu vērtē un godā savas vērtības un piederību, saknes, kultūras mantojumu. Katru sezonu kopā kolektīvs spējam aizvien vairāk un jaudīgi, ar pilnu atdevi, priekpilni strādā un lepojas, jo darbs nes gandarījumu gan līdzcilvēkiem, gan iedvesmo pašus. Kolektīvs guvis sasniegumus (pakāpes, vietas, nominācijas, godalgas) valsts, reģiona un novada mērogā, startējot skatēs, konkursos un festivālos, kurus vērtējusi žūrija. Kolektīvs darbojas ar aktīvu koncertdarbību, dalību pasākumos, izrādēs, izstādēs, vairākkārtīgi piedalījies Deju svētkos - deju lieluzvedumos. Kopš 2012. gada veido ikgadējo kolektīva īpašo kopā būšanas notikumu "Izdejosim Saules ceļu", kurā izdejo iemīļotas dažādu horeogrāfu dejas kopā ar draugu kolektīviem kā vadītājas Ingas veidotu koncertu, sadanci vai uzvedumu. Kolektīvs izdejo vadītājas radīto deju horeogrāfijas un iestudējumus. Kopš 2013. gada deju kolektīvu skatēs jau vairākkārtīgi ieguvis Augstākās pakāpes. 
 
2017. gadā tika startēts deju kolektīvu skatē Latvijas simtgades (XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju) svētkiem, kurā ar žūrijas piešķirtiem 48 punktiem kopvērtējumā ieguva 3.vietu Latvijā starp visiem E grupas - vidējās paaudzes kolektīviem un 2018.gadā piedalījās Latvijas simtgades deju lieluzvedumā “Māras zeme”.
 
2018.gadā tika radīts deju kolektīva simbols un ar Salas Tautas nama atbalstu tika piepildīts sapnis par kolektīva karoga atjaunošanu - izveidošanu no jauna. Pirmoreiz ar logo kolektīvs rotājās Latvijas simtgadei par godu Deju svētku mēģinājumu tērpos un karogu nesa svētku gājienā. Karogs: baltā krāsa- visa sākums, zaļā krāsa - mūsu novada labības lauki, zilā krāsa - Daugavas ūdeņi. Krāsas pakāpeniski viena otrā pāriet un piesātinās, kas simbolizē izaugsmi un attīstību. Zeltā izšūts kolektīva logo, kurā savijas liepas un ozola zars ar kroni un cilindru. Liepas zars simbolizē sievietes maigumu un sievišķību, savukārt ozola zars - vīrieša spēku un diženumu. Kronis un cilindrs atspoguļo kolektīva katra piederību dejai. Mūsu tautas pietāte un cieņa pret šiem simboliem ir jau kopš izseniem laikiem.
 
Misija - Būt kolektīvam, kas ir daļai no radošas, pašapzinīgas, tolerantas un kultūratbildīgas nācijas, kas stiprina latvisko kultūrapziņu, uztur labvēlīgus apstākļus kolektīva dalībnieku radošai dalībai kolektīvā, lai aktīvi iesaistītos Latvijas kultūras mantojumu saglabāšanā caur latviešu tautas dejas, skatuviskās dejas uzturēšanu kolektīva darbībā, apzinātos to kā mūsu kultūras vērtību, piedalītos tās izzināšanā, izkopšanā un tālāknodošanā nākamajām paaudzēm, uzturot un saglabājot dzīvas tradīcijas, veicinot Latvijas kultūras attīstību, daudzveidību, nepārtrauktību, veicinot sabiedrības līdzdalību, esot daļai no dziesmu un deju svētku tradīcijas meistardarba, veicinot mūsu senču dziļo un spēcīgi dzīto sakņu apzināšanos sevī un jūtot, mīlestību dejā, dāvājot un nododot to arī mūsu skatītājiem, sabiedrībai.
 
Lai mūsu vīri vienmēr stipri, stalti kā ozoli un sievas skaistas, kuplas, cēlas kā liepas!
 
Vadītāja Inga Kalniņa, repetitore Viktorija Rosicka
 
Kontaktinformācija: Tālr.nr. 26795823, e-pasta adrese - inga.lavrinovica@inbox.lv

Mēģinājumi notiek ceturtdienās no plkst. 19.00 līdz 21.30, divas pirmdienas mēnesī (kopā ar repetitori) no plkst. 19.00 līdz 21.30 Salas Tautas namā.

Atpakaļ