Apstiprināta Jēkabpils Kultūras pārvaldes darbības stratēģija

01.12 - 31.12

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. un 8. pantiem, ņemot vērā “Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.-2016. gadam “Radošā Latvija””, Jēkabpils pilsētas dome nolēma apstiprināt Jēkabpils Kultūras pārvaldes darbības stratēģiju 2016.-2020. gadam (2016. gada 1. decembra lēmums nr. 388).

Jēkabpils pilsētas pašvaldības struktūrvienības – Jēkabpils Kultūras pārvaldes – darbības stratēģija 2016.–2020. gadam ir vidēja termiņa institūcijas vadības dokuments, kas sastāv no sekojošām daļām:

  1. Stratēģijas izstrādes pamatojums,
  2. Esošās situācijas raksturojums,
  3. Stratēģiskā daļa,
  4. Jēkabpils kultūras pārvaldes institucionālā modeļa attīstības perspektīva,
  5. Jēkabpils kultūras pārvaldes finansējuma perspektīva,
  6. Stratēģijas izpildes uzraudzība.

Jēkabpils Kultūras pārvaldes darbības stratēģija izstrādāta, lai precizētu Jēkabpils Kultūras pārvaldes darbības principus un nodrošinātu izvirzīto mērķu, rīcības virzienu un uzdevumu izpildi, kā arī izpildes uzraudzību. Stratēģija ir institūcijas vadības dokuments, kurā noteikta attīstības plānošanas un budžeta plānošanas savstarpējā sasaiste, kā arī nodrošināta attīstības plānošanas dokumentu pēctecīga īstenošana.

 

Informāciju sagatavoja

Jēkabpils pilsētas pašvaldības

Jēkabpils Kultūras pārvaldes

Projektu koordinatore

Santa Vucāne

29724382, santa.vucane@jkp.lv

 

Atpakaļ