Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids

06.04 - 03.11

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2018. gada 3. aprīlī Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam ir  parakstījusi partnerības līgumu ar Ludzas pilsētas pašvaldību un Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēku par projekta Nr. LLI-263 “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids” īstenošanu. Projekts tiks realizēts līdz 2019. gada 30. novembrim par kopējo summu 176 680,75 EUR, t.sk. 85% ir Eiropas Reģionālas attīstības fonda finansējums un 15% ir nacionālais publiskais finansējums.

Projekta mērķis ir radīt atbilstošus apstākļus Ludzas, Rokišķu un Jēkabpils bibliotēkās mazaizsargātu ģimeņu bērnu sociāli – ekonomiskās aktivitātes sekmēšanai, tādējādi veicinot dzīves apstākļu uzlabošanos Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā.

Trīs projekta partneri vadošais partneris – Ludzas pilsētas pašvaldība, Jēkabpils pilsētas pašvaldība un Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēka.

Pēdējā laikā bibliotēkas ir kļuvušas par bērnu un pusaudžu iecienītu satikšanas vietu, kur viņi var pavadīt brīvo laiku, izmantojot internetu un spēlējoties ar draugiem – it īpaši tas skar bērnus, kuru vecāki nevar iegādāties datoru vai apmaksāt interneta pieslēgumu mājās. Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas (LV), Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēkas (LT) un Jēkabpils pilsētas bibliotēkas darbinieki ievēroja bērnu interesi un uzsāks darbu kopīgā projektā “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids”.  

Projekta aktivitātes:

  1. Bibliotēkas organizēs apmācības bērnu grupām Ludzā (LV), Jēkabpilī (LV) un Rokišķos (LT), kuru ietvaros bērni apmeklēs dažādas iestādes, uzņēmumus un organizācijas, lai iepazītos ar to darbu.

  2. Sociālās grupas bērniem tiks organizētas interaktīvās spēles ar Xbox spēļu konsoli, viņi veidos video un prezentācijas.

  3. Partneri rīkos divas nometnes – vienu Jēkabpilī (LV) un vienu Rokiškos (LT).

  4. Bibliotekāri tiksies ar saviem ārzemju kolēģiem un dalīsies pieredzē – tiks organizēti trīs kopīgi semināri un mācību brauciens uz Berlīni.

  5. Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēkas telpas tiks izremontētas un kļūs piemērotākas bērnu nodarbībām.

  6. Visu partneru bibliotēkas iegādāsies datorus un portatīvos datorus, Xbox spēļu konsoles, interaktīvās tāfeles u.c. interaktīvai izglītībai un spēlēm.

Projekta rezultāts:

Projekta rezultātā tiks modernizētās bibliotēkas nodrošinās pašattīstības iespējas bērniem no mazaizsargātām ģimenēm, piedāvājot viņiem iespēju paplašināt redzesloku, apmeklējot dažādas iestādes, izmantojot interaktīvās izglītošanās iespējas, lasot grāmatas, kopīgi skatoties filmas – lai šie bērni pavadītu brīvu laiku, iegustot jaunas iemaņas, pateicoties mūsdienu tehnoloģijām.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 176  680,75

ERAF finansējums: EUR 150 178,64

Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums: EUR 5 656,55

ĪSTENOŠANAS LAIKS: 01.04.2018. – 30.11.2019

Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam 

Programmas mājas lapa www.latlit.eu; par Eiropas Savienību: www.europa.eu

Projekta vadītāja: Līva Stašule, T. 65283783, 29534870, liva.stasule@jkp.lv

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild Jēkabpils pilsētas pašvaldība un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Atpakaļ