Jēkabpils novada Kultūras pārvalde izsludina konkursu uz Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes direktora vietnieka amatu

14.12 - 29.12

Jēkabpils novada Kultūras pārvalde (reģistrācijas numurs 40900009295)  izsludina konkursu uz Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes direktora vietnieka amatu

(uz nenoteiktu laiku), 1 slodze

(darba vieta Rīgas iela 150, Jēkabpils, Jēkabpils novads)

Galvenie amata pienākumi:

 1. Plānot, organizēt un vadīt Pārvaldes darbu atbilstoši iestādes stratēģijai, misijai un mērķiem.
 2. Vadīt, plānot, organizēt un koordinēt Pārvaldes un struktūrvienību darbu atbilstoši likumu un citu normatīvo aktu prasībām;
 3. Sagatavot priekšlikumus Pārvaldes direktora lēmumu pieņemšanai pārvaldes kompetences jomās un sniegt priekšlikumus pārvaldes dokumentu izstrādē;
 4. Organizēt Pārvaldes saimniecisko darbību un nodrošināt tās izpildi;
 5. Kontrolēt un apkopot Pārvaldes organizēto pasākumu izmaksu tāmes (faktiskās), kā arī kontrolēt pasākuma tāmju sagatavošanu Pārvaldes struktūrvienībās;
 6. Kontrolēt Pārvaldes iepirkuma līgumu summas, uzskaitīt izmaksas;
 7. Sagatavot dokumentu projektus iestādes vadības un saimnieciskās darbības jautājumos, specifikācijas iepirkumiem.
 8. Amata kompetences ietvaros nodrošināt kontroli par Pārvaldes uzdevumu un darbiniekiem uzdoto konkrēto uzdevumu izpildi;
 9. Veicināt racionālas Pārvaldes struktūras veidošanu, sekmēt darbinieku profesionalitātes un karjeras izaugsmi pārvaldes un novada pašvaldības interesēs;
 10. Atbilstoši Pārvaldes vadības rīkojumiem piedalīties komisijās, darba grupās un sastādīt nepieciešamo dokumentāciju;
 11. Sastādīt budžeta tāmes un koordinēt budžeta efektīvu izlietojumu;
 12. Plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu;
 13. Kontrolēt Eiropas projektu procesa virzību, finanses un dokumentāciju.

Prasības pretendentiem:

 1. Izglītības līmenis – augstākā izglītība, piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis, specialitāte: humanitārās zinātnes, sociālās zinātnes, finanšu vadība vai projektu vadība;
 2. Pieredze finanšu, personāla un projektu vadībā;
 3. Autotransporta vadīšanas prasmes –B kategorijas auto vadītāja apliecība;
 4. Prast atbilstoši lietošanas noteikumiem izmantot biroja tehniku un lietot Microsoft Office un citas programmas Windows vidē pieredzējuša lietotāja līmenī;
 5. Spēja organizēt un vadīt personāla darbu un risināt konflikta situācijas;
 6. Pārzināt lietišķo etiķeti.

Piedāvājam:

 1. Stabilu, atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu profesionāļu komandā;
 2. Izaicinošus darba uzdevumus;
 3. Sociālās garantijas un stabilu atalgojumu 1399,00 euro apmērā;
 4. Profesionālus, zinošus un pretimnākošus kolēģus;
 5. Iespēju regulāri pilnveidot profesionālo pieredzi.

Pieteikumam jāsatur:

 1. Motivēta pieteikuma vēstule un dzīves gaitas apraksts CV;
 2. Izglītību apliecinošas dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopija par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs.

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) sūtīt Jēkabpils novada pašvaldība Jēkabpils novada Kultūras pārvalde, Rīgas iela 150, Jēkabpils, LV-5202, vai uz elektroniskā pasta adresi jkp@jekabpils.lv līdz 2022. gada 28. decembrim.

Tālrunis informācijai 28345311

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Jēkabpils novada Kultūras pārvalde informē, ka Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības privātuma politiku.

 

Atpakaļ