Projekta ietvaros Jēkabpilī organizētas aktivitātes bērniem no sociālā riska ģimenēm

30.11 - 01.12

No 2018. gada aprīļa līdz 2019.gada novembrim Jēkabpilī tika īstenotas Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam līdzfinansētā projekta “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids” jeb OPEN UP Nr. LLI-263 aktivitātes. 20 mēnešu garumā projektu Jēkabpils pilsētas pašvaldība īstenoja sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību un Lietuvas Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēku.

Projekta mērķis – radīt atbilstošus apstākļus Ludzas, Rokišķu un Jēkabpils bibliotēkās mazaizsargātu ģimeņu bērnu sociāli–ekonomiskās aktivitātes sekmēšanai, veicinot dzīves apstākļu uzlabošanos Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā.

Projekta ietvaros Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas telpas tika modernizētas, labiekārtotas un aprīkotas ar mūsdienīgām tehnoloģijām, piemēram, interaktīvo galdu, kas veicina pašattīstības iespējas un socializēšanās prasmes bērniem.

Tika organizētas 77 nodarbības, kurās piedalījās vairāk nekā 1300 bērni. Projekta rezultātā tika popularizētas bibliotēkas piedāvātās iespējas, paaugstinājās bibliotēkas apmeklētība un sadarbība ar vietējiem iedzīvotājiem.

Paldies, par atbalstu Jēkabpils uzņēmējiem, kuri sniedza iespēju bērniem ielūkoties uzņēmumu darbībā.

Kopējās projekta izmaksas ir 176 680,75 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 150 178,64 EUR.

Par publikācijas saturu pilnībā atbild Jēkabpils pilsētas pašvaldība un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju

Atpakaļ