Projekta “LIFE FOR SPECIES” ceļojošā fotoizstāde “Zaļie dārgumi”

04.07 - 26.07 Salas Tautas nams
No 4. līdz 26. jūlijam Salas Tautas namā apskatāma projekta LIFE FOR SPECIES ceļojošā fotoizstāde “Zaļie dārgumi”, kas veltīta jaunas Sarkanās grāmatas sugu novērtēšanai un aizsardzībai. Izstāde ikvienam apmeklētājam sniedz iespēju iepazīties ar Latvijas dabas daudzveidību un krāšņumu, kā arī iespējamo rīcību bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.
 
2021. un 2022. gadā projekta LIFE FOR SPECIES ietvaros tika izsludināts fotokonkurss “Zaļie dārgumi”. Tā mērķis bija vērst sabiedrības uzmanību uz īpaši aizsargājamo un apdraudēto sugu atpazīstamību un saglabāšanu. Šajā ceļojošajā izstādē izvēlētas un apkopotas 60 no vairāk nekā 400 fotokonkursā iesniegtajām fotogrāfijām sešās kategorijās: augi, sēnes, bezmugurkaulnieki, abinieki un rāpuļi, putni un zīdītāji, kā arī sugu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumi.
 
Izstāde sastāv no 15 abpusējiem baneriem. Attēlos iemūžinātas retas, apdraudētas un aizsargājas sugas, kuras svarīgi saglabāt vairāku iemeslu dēļ:
– tā ir Latvijas floras un faunas daudzveidība;
– tā ir svarīga ekosistēmas un barības ķēdes sastāvdaļa;
– tās veido dzīvības formu sistēmu, kuras sastāvdaļa mēs esam un no kuras esam atkarīgi;
– tās sniedz dažādus ekosistēmas pakalpojumus (augu apputeksnēšana; kaitēkļu un slimību ierobežošana; ģenētisko resursu saglabāšana; estētiskā un ar kultūras vērtībām saistītie ieguvumi, u.c.).
 
Projekta LIFE FOR SPECIES galvenais uzdevums ir aktualizēt aizsargājamo un apdraudēto sugu sarakstu, balstoties uz zinātniski pamatotiem kritērijiem, sagatavojot priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām, uzlabot datu kvalitāti un pieejamību par sugām, izstrādāt jaunu Latvijas Sarkano grāmatu, kā arī palielināt sabiedrības un ieinteresēto pušu informētību un aktīvu rīcību sugu aizsardzībā Latvijā. Pašreiz spēkā esošie normatīvie akti, kas nosaka īpaši aizsargājamas sugas un sugas, kurām var veidot mikroliegumus, apstiprināti pirms 10 līdz 20 gadiem. Šajā laikā uzkrājusies zinātniskā informācija par sugu sastopamību un apdraudošajiem faktoriem, kā arī notikušas izmaiņas Latvijas tautsaimniecībā.
 
Ar projekta laikā sagatavotajiem materiāliem un informāciju par topošo jauno Latvijas Sarkano grāmatu var iepazīties šeit: https://sarkanagramata.lu.lv
Atpakaļ