Projekta HOME pirmā darba grupas tikšanās

01.07 - 30.11
 
 
 
1. jūlijā Ludzas novada pašvaldībā notika projekta HOME (HOME; LLI-422) pirmā darba grupas tikšanās un partnerības līguma parakstīšana, kurā piedalījās arī projekta pārsvtāvji no Jēkabpils – Jēkabpils Kultūras pārvaldes un Jēkabpils pilsētas bibliotēkas.
 
Šis projekts būs īpaši vērtīgs un interesants ģimenēm un bērniem. Projektā ar jaunām tehnoloģijām tiks aprīkota Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa, kā arī izveidota ineraktīva spēle, kurā varēs iepazīt trīs projekta partneru pilsētas. Projekta ietvaros bibliotēka piedāvās atraktīvas, izklaidējošas, izglītojošas nodarbības ģimenēm – Family Time. Tiks izveidota spēļu platforma HOME, kurā būs informācija par vietējām un valsts organizācijām, izglītības, kultūras, sporta iestādēm, uzņēmumiem, ielām, dabas objektiem un kultūrvēsturisko mantojumu. Kopā ar projekta partneriem organizēsim 2 lielus kopīgus ģimeņu festivālus un daudzas citas aktivitātes ģimenēm, bērniem un bibliotekāriem.

Pateicoties projekta aktivitātēm, tiks veicināta vietējo iedzīvotāju sociāli ekonomiskā aktivitāte un stiprinātas ģimenes.

Projektufinansē Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam (www.latlit.eu).
 
Kopējās projekta izmaksas ir 229 448.01 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 195 030.79 EUR.”
 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Jēkabpils pilsētas pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Interreg Latvia – Lithuania Programme
        
 
#latlit
 
Atpakaļ