Asares Tautas nama līnijdeju kolektīvs

Rites Tautas nama bērnu deju kolektīvs “Cīrulēni”

Aknīstes vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs “Ieleja”

Dunavas TN senioru dāmu deju kolektīvs “Cielavas”

Dunavas TN Līnijdeju grupa “Maybe”

Vīpes pagasta Dāmu tautisko deju kopa

Ābeļu TN senioru dāmu deju kopa “Ābelietes”

Salas TN pirmsskolas bērnu deju kolektīvs “Ķipari”